首页 >>
Nga: C?u n? game th? Dota2 xinh ??p ch?t bí ?n trong tình tr?ng kho? than
发布时间:2019-07-15 17:58:21 来源:亚虎777娱乐官网-亚虎官网点击:17

  Bi k?ch x?y ra vào r?ng sáng ngày 12/6 khi m?t ngi hàng xóm c?a Liliya Novikova phát hi?n c? n?m b?t t?nh trong b?n t?m c?n h? t?i Moscow. Ch? còn vài ngày n?a là c? gái tr? s? ?ón sinh nh?t l?n th? 27 c?a mình.

  Ngi ta bi?t n Liliya Novikova vì c? là m?t c?u game th? n? xinh p, tài n?ng c?a c?ng ng Dota2 t?i Nga. Ngoài ra c? còn là m?t tay ch?i bài poker có ti?ng và là streamer r?t ?c yêu thích trên Twitch. Kênh Twitch c?a c? có lng ngi xem t 25.000 ngi follow và h?n 1,5 tri?u view – m?t con s? r?t ?n tng. Thu nh?p t? Twitch c?a c? c tính kho?ng 100.000 USD, thu nh?p t? vi?c ch?i poker c?ng kho?ng h?n 50.000 USD.

  Ngoài ch?i game gi?i Liliya Novikova c?ng ?c xem nh? là m?t tài n?ng toán h?c. C? t?t nghi?p h?ng nh?t c?a i h?c Bauman – trng i h?c danh ti?ng b?c nh?t c?a Nga v? o t?o k? s?. Sau khi t?t nghi?p i h?c có r?t nhi?u l?i ngh? m?i c? làm vi?c v?i m?c lng h?u h?nh nh?ng c? nàng t? ch?i.

  ?c bi?t, c? gái tr? Liliya Novikova c?ng r?t ?am mê th? thao và thng xuyên ch?i các m?n th? thao nh?: ?ua xe p, trt tuy?t, quy?n anh và chèo thuy?n. S?c kh?e c?a c? r?t t?t cho n khi bi k?ch x?y ra.

  Ngi ta thng nói h?ng nhan b?c m?nh và cau nói này qu? th?t ?úng i v?i c? gái xinh p tài hoa Liliya Novikova. Hi?n nay c?nh sát ?ang ?i?u tra v? vi?c và nhi?u gi? thi?t ?c a ra nh?: s? d?ng máy s?y tóc nên b? ?i?n gi?t, s?c ?i?n tho?i khi ?ang t?m, trt ng?…

  C?ng ng m?ng Nga r?t bu?n sau cái ch?t c?a c? gái tr?, r?t nhi?u ngi chia s? trên MXH cá nhan và l?y làm ti?c cho m?t bóng h?ng tài n?ng.

  Ngu?n: The Sun.